Regulamin

§ 1 Informacje o Sklepie

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem serwisu dbaj-o-wlosy.com zwanego dalej „Sklepem”. Sklep prowadzony jest przez firmę „Karolina Dąbrowska” Karolina Dąbrowska, Nieczulice 75, 27-225 Pawłów, wpisaną przez Wójta Gminy Pawłów do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 656-230-94-09, REGON 365408959, której właścicielem jest Karolina Dąbrowska, zwana dalej „Sprzedającym”.

Adres e-mail: kontakt@dbaj-o-wlosy.com

Definicje:

„Kupujący” („Klient”) – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

„Usługa” – usługa mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

„Karta produktu/usługi” – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

„Koszyk” – lista produktów/usług sporządzona z oferowanych w sklepie produktów/usług na podstawie wyborów Kupującego.

„Umowa” – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

„Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

„Dowód zakupu” – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

„Płatność” – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

„Termin realizacji” – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

§ 2 Postanowienia ogólne 

a) Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż indywidualnych konsultacji online, dotyczących pielęgnacji włosów.

b) Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

c) Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z przestrzegania zawartych w nim zasad.

d) Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

e) Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi  wolne od wad.

f) Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto.

g) Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego

a) Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie podczas składania jednorazowego zamówienia jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

b) Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta serwisowi płatności tpay.com oraz operatorowi MailerLite.com.

c) Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

c) Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedającemu zgłaszany jest przez Sprzedającego do GIODO.

e) Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres IP oraz adres e-mail.

f) Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta będą niepełne bądź nieprawdziwe.

§ 4 Składanie zamówienia

a) Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

b) Złożenie zamówienia w Sklepie nie wymaga rejestracji w Sklepie.

c) Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

d) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie produktu do koszyka;
– wybór rodzaju płatności;
– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów”.

e) Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta mailowo w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

f) Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

g) Realizacja przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu.

h) Wszystkie ceny widoczne na stronie Sklepu są cenami brutto.

o) Dowodem wpłaty jest potwierdzenie złożenia przelewu bankowego na konto Sprzedającego.

§ 5 Sposoby płatności online

a) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tpay.com –  Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

b) W przypadku płatności kartami płatniczymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, MasterCard.

c) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

d) Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 6 Dowód zakupu

a) Na życzenie Klienta elektroniczny rachunek zostanie wysłany Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.

§ 7 Rezygnacja z usługi

a)  Zgodnie z polskim prawem, jeżeli Klient zakupi produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje mu możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie można jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpoczęto już korzystanie z zamówionych usług.

§ 8 Reklamacje

a) Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 7 czerwca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

b) W przypadku problemów technicznych z dostępem do zamówionego produktu nabywca może zgłosić reklamację na adres kontakt@dbaj-o-wlosy.com. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

 

§ 9 Polityka prywatności 

a) Sklep może korzystać z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

b) Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://dbaj-o-wlosy.com/polityka-prywatnosci-informacje-o-cookies

§ 10 Zastrzeżenia

Przedsiębiorstwo Karolina Dąbrowska zastrzega, że informacje zawarte na stronie www.dbaj-o-wlosy.com stanowią opis  obecnego stanu wiedzy i aktualnych opinii autorki oraz są oparte na zebranych przez nią źródłach i materiałach. Wszelkie porady zawarte na stronie mają charakter ogólnych wskazówek, wynikających z doświadczenia autorki, nie są jedynymi słusznymi rozwiązaniami i mogą nie być odpowiednie dla każdego. Przedsiębiorstwo Karolina Dąbrowska nie bierze odpowiedzialności za skorzystanie z tych sugestii.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

b) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.